Afghan Womens Boxing: DL_AFG_080313_-9804

(Standing L-R)Sadaf 16, Saber Sharifi, Shabnam 16, Shagofa 16, Fahima 18, (Sitting L-R) Freshta 19, Lila 12, Maliha 15, Shagofa 17

(Standing L-R) 

Sadaf 16, Saber Sharifi, Shabnam 16, Shagofa 16, Fahima 18, (Sitting L-R) Freshta 19, Lila 12, Maliha 15, Shagofa 17